(klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

beaken lll

beaken lll

2020

baken

beakens

beakens

2020

bakens

code

code

2020

code

ea

ea

2020

ooit

ferbûn

ferbûn

2020

verbonden

hinne

hinne

2020

heen

ignite

ignite

2020

nieuwe fase

see

see

2020

zee

sjochst

sjochst

2020

zie je

spoaren

spoaren

2020

sporen

stream

stream

2020

stroom

tear

tear

2020

scheur

twoisone

twoisone

2020

twee is één

beaken

beaken

2019

baken

beaken l

beaken l

2019

baken

beaken ll

beaken ll

2019

baken

dyk

dyk

2019

dijk

earne

earne

2019

ergens

foarútsicht

foarútsicht

2019

vooruitzicht

fuort

fuort

2019

verdwijnen

gehiel

gehiel

2019

geheel

grûn

grûn

2019

grond

hielal

hielal

2019

universum

ien twa

ien twa

2019

één twee

iepen romte

iepen romte

2019

open ruimte

oer it wetter

oer it wetter

2019

over het water

omslúte

omslúte

2019

omsluiten

rom

rom

2019

ruim

spjalte

spjalte

2019

gespleten

tried

tried

2019

draad

weagjen

weagjen

2019

wiegen

Weyrum

Weyrum

2019

Weyrum

wiid

wiid

2019

wijd

de fjilden oer de loften yn

de fjilden oer de loften yn

2018

velden

de wolken

de wolken

2018

gedicht

de wolken

de wolken

2018

detail

de wolken

de wolken

2018

detail

eb

eb

2018

eb

eilan

eilan

2018

eiland

ferbûn

ferbûn

2018

verbonden

ferdwyne

ferdwyne

2018

verdwijnen

foar

foar

2018

voor

foarby gean

foarby gean

2018

voorbij gaan

gewei

gewei

2018

gewei

golf

golf

2018

golf

ien pear

ien pear

2018

één paar

ivich

ivich

2018

eeuwig

kaai

kaai

2018

sleutel

langstme

langstme

2018

verlangen

lâns wetter

lâns wetter

2018

langs water

linen

linen

2018

lijnen

oer

oer

2018

oer

oerjefte

oerjefte

2018

overgave

oer see

oer see

2018

over zee

oer sjen

oer sjen

2018

over zien

opgean

opgean

2018

opgaan

op golfen fan loft en wetter

op golfen fan loft en wetter

2018

zee

paad

paad

2018

de weg

reis

reis

2018

reis

rjocht

rjocht

2018

recht

romte

romte

2018

ruimte

sa giet

sa giet

2018

zo gaat

see en lan

see en lan

2018

zee en land

see fan romte 1

see fan romte 1

2018

blokpaneel 20 x 18 met aan 2 kanten een kunstwerk ( samen met see fan romte 2) 3 cm dik

see fan romte 2

see fan romte 2

2018

blokpaneel 20 x 18 met aan 2 kanten een kunstwerk (samen met see fan romte 1 ) 3 cm. dik

see fan romte 3

see fan romte 3

2018

blokpaneel 20 x 18 met aan 2 kanten een kunstwerk ( samen met see fan romte 4) 3 cm. dik

see fan romte 4

see fan romte 4

2018

blokpaneel 20 x 18 met aan 2 kanten een kunstwerk (samen met see fan romte 3) 3 cm. dik

stream

stream

2018

stroom

takomst

takomst

2018

toekomst

trije

trije

2018

drie

troch

troch

2018

door

trochreis

trochreis

2018

doorreis

tusken l

tusken l

2018

tussen

tuskenyn

tuskenyn

2018

tussenin

twa

twa

2018

twee

twirre

twirre

2018

wervelwind

wetterhûn

wetterhûn

2018

waterhond

wjerskyn

wjerskyn

2018

reflectie

wolk en wetter

wolk en wetter

2018

wolk en water

wyn

wyn

2018

wind

ynien

ynien

2018

inéén

de tiid

de tiid

2017

de tijd

dream

dream

2017

droom

ferline

ferline

2017

verleden

fierder

fierder

2017

verder

iepen

iepen

2017

open

ingel

ingel

2017

2017

langst

langst

2017

verlangen

lichter

lichter

2017

lichter

oan ien

oan ien

2017

aan één

strânje

strânje

2017

stranden

stream

stream

2017

stroom

tegearre

tegearre

2017

samen

binnen

binnen

2016

innerlijk

bloei

bloei

2016

groeien

bron

bron

2016

de kern

cyclus

cyclus

2016

levenscyclus

ierde

ierde

2016

aarde

loft

loft

2016

lucht

loslitte

loslitte

2016

loslaten

op wetter

op wetter

2016

op water

stean

stean

2016

staan

út wetter

út wetter

2016

uit water

call it

call it

2015

wat is

lost

lost

2015

verloren

ôfskied

ôfskied

2015

afscheid

xv

xv

2015

leven voor groei